جشنواره عید تا عید

جشنواره “تابستانی عید تا عید ” از تاریخ سی و یک مرداد ماه ۹۷( عید سعید قربان) آغاز و هشتم شهریور ماه ۹۷(عید سعید غدیر خم) به پایان رسید . بدیهی است تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید ، خرید و پذیرش و فاکتور آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره عید تا عید

جشنواره “تابستانی عید تا عید ” از تاریخ سی و یک مرداد ماه ۹۷( عید سعید قربان) آغاز و هشتم شهریور ماه ۹۷(عید سعید غدیر خم) به پایان رسید . بدیهی است تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید ، خرید و پذیرش و فاکتور آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره عید تا عید

جشنواره “تابستانی عید تا عید ” از تاریخ سی و یک مرداد ماه ۹۷( عید سعید قربان) آغاز و هشتم شهریور ماه ۹۷(عید سعید غدیر خم) به پایان رسید . بدیهی است تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید ، خرید و پذیرش و فاکتور آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره عید تا عید

جشنواره “تابستانی عید تا عید ” از تاریخ سی و یک مرداد ماه ۹۷( عید سعید قربان) آغاز و هشتم شهریور ماه ۹۷(عید سعید غدیر خم) به پایان رسید . بدیهی است تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید ، خرید و پذیرش و فاکتور آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره عید تا عید

جشنواره “تابستانی عید تا عید ” از تاریخ سی و یک مرداد ماه ۹۷( عید سعید قربان) آغاز و هشتم شهریور ماه ۹۷(عید سعید غدیر خم) به پایان رسید . بدیهی است تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید ، خرید و پذیرش و فاکتور آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

TOP